Thursday, December 1, 2022
Home » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh có 9 ban phụ trách tổ chức các mảng hoạt động của cộng đồng theo mô hình dưới đây.

  • Chủ tịch: Mr Vương Mạnh Hùng
  • Ban Công nghệ – Thông tin (Mr Vũ Kim Thanh phụ trách)
  • Ban Nhân sự – Hậu cần (Mr Nguyễn Quốc Thanh phụ trách)
  • Ban Marketing (Ms Bùi Thị Quỳnh Anh phụ trách)
  • Ban Tài chính – Kế toán (Mr Huỳnh Thanh Phong phụ trách)
  • Ban Thư ký (Ms Anh Đào Carrick và Ms Bùi Thị Ngọc Thúy phụ trách)
  • Ban Thể thao (Mr Chiến Hà phụ trách)
  • Ban Lễ tân – Ngoại giao (Ms Bùi Thị Ngọc Thúy phụ trách)
  • Ban Giáo dục (Ms Quỳnh Giao phụ trách)