Wednesday, April 24, 2019

Cơ cấu tổ chức

Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh có 9 ban phụ trách tổ chức các mảng hoạt động của cộng đồng theo mô hình dưới đây.