Phỏng vấn hội hoạ của đài BBC Luân Đôn năm 2000.

Leave a Reply