Wednesday, February 1, 2023
Home » Uncategorized » Một số hoạt động của lễ trọng đại kỷ niệm 409 năm (24.9 ÂL) ngày mất Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan.

Một số hoạt động của lễ trọng đại kỷ niệm 409 năm (24.9 ÂL) ngày mất Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan.

Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 409 năm ngày mất của Trạng Bùng – Phùng Khắc Khoan.

Leave a Reply