Home » Cộng đồng Việt ở Anh » Điều lệ Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh

Điều lệ Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh

Điều 1.  Tên và trụ sở của Hội

1.1 Tên của hội bằng tiếng Việt: HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC

ANH.

Tên bằng  tiếng  Anh: VIETNAMESE ASOCIATION IN THE UK.  Viết tắt:  VAUK.

1.2 Trụ sở Hội tại London.

Trang Web: www.vauk.org.

Số đăng ký Company House: 06822105

Email: [email protected]

Điều 2. Tôn chỉ và mục đích của Hội.

2.1 Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức từ thiện, không vụ

lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản, đại diện cho người Việt Nam đang định cư

và làm việc tại Anh (UK).

2.2 Mục đích của  hội là củng cố và phát triển tình tương thân, tương ái, đoàn

kết và hiểu biết lẫn nhau trong người Việt Nam đang sống tại Anh

2.3 Động viên và giúp đỡ nhau sớm hòa nhập với cuộc sống tại Anh.

2.4 Tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồngn gười Việt kinh doanh và làm việc

theo luật pháp của Anh (UK).

2.5 Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân

tộc, hướng về quê hương  đất nước.

2.6 Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và

nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ giữa hai nước cùng phát triển trong

mọi lĩnh vực

Điều 3 Các hoạt động của Hội :

3.1 Tổ chức các buổi giao lưu,họp mặt trong cộng đồng kết hợp cùng với các đại

diện có thẩm quyền của Việt nam và Vương quốc  Anh .

3.2 Tổ chức các hoạt động văn hóa , thể thao và các hoạt động xã hội khác trong

cộng đồng người Việt Nam đang sống tại  Anh

3.3 Quảng bá các tài liệu văn hóa và các hoat động của Hội trên các trang Web

và Facebook của hội.

3.4 Thăm hỏi và  chia sẻ những vui, buồn của bà con trong cộng đồng.

3.5 Ủng hộ và giúp đỡ các trung tâm và cơ sở hoạt động về văn hóa, giáo dục

mang tính Việt Nam trong cộng đồng.

3.6 Tư vấn cho hội viên một số vấn đề liên quan tới pháp luật, đời sống văn hóa

Điều 4 Hội viên và hội phí :

4.1 Mọi cá nhân người Việt nam sống hợp pháp tại Anh (UK) và các tổ chức có

trụ sở tại  Anh (UK) đồng ý tuân thủ điều lệ của Hội đều có quyền tham gia Hội

người Việt Nam tại Vương quốc  Anh.

4.2  Quyền hội viên được xác nhận sau khi nộp đơn xin gia nhập hội và đóng

 

hội phí

  • 3 Hội viên Danh dự là những cá nhân tổ chức tuân thủ theo điều lệ của Hội,

tích cực tham gia, ủng hộ và tài trợ cho các hoat đông của hội. Hội viên danh dự

do lãnh đạo Hội quyết định và không  phải đóng hội phí

4.4  Quyền hội viên kết thúc khi hội viên thông báo bằng văn bản xin ra khòi Hội (

hội phí sẽ không được trả lại ).

Điều 5 Quyền lợi và trách nhiệm của Hội viên.

5.1  Quyền lợi

– Mọi hội viên đều có quyền tham gia miễn phí tất cả các hoạt động do hội tổ

chức                               – Mọi hội viên đều có quyền kiến nghị lên BCH hoặc đến

đại hội khi những ý kiến của mình chưa được giải quyết thỏa đáng

– Mọi hội viên đều có quyền tham dự đại hội được đề cử, ứng cử và bỏ phiếu

bầu cử BCH mới

– Mọi hội viên đều có quyền được yêu cầu BCH giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính

đáng trước các cơ quan có thẩm quyền cùa Anh cũng như Việt nam.

– Mọi hội viên đều có quyền nhận được sự động viên, thăm hỏi của tổ chức hội

khi bị ốm đau, gặp tai nạn ( tùy từng khu vực và hoàn cảnh thực tế )

5.2 Trách nhiệm

–  Mọi hội viên đều có bổn phận tôn trọng và thực hiện bản điều lệ đã được đại

hội thông  qua

– Mọi hội viên đều có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ dược giao

Mọi hội viên đều có trách nhiệm đóng hội phí hàng năm

–  Mọi hội viên đều có trách nhiệm thông báo những thông tin cá nhân khi có sự

thay đổi như: thay đổi địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc.

Điều 6 Tổ chức của Hội

6.1 Cơ cấu của Hội gồm:

– Đại hội hội viên của Hội.

– Ban chấp hành Hội.

– Thường vụ ban chấp hành Hội

6.2  Hội hoạt động  theo nguyên tắc dân chủ, tập trung.

6.3  Hội có thể thành lập các Chi hội đại diện cho các địa phương trên toàn nước

Anh (UK).

6.4 Đại hội hội viên quyết định bàu ra ban chấp hành Hội. Đại hội diễn ra 4 năm

một lần. Đại hội bất thường trước thời hạn khi có ít nhất nửa số hội viên yêu cầu.

6.5  Đại hội Hội viên có trách nhiệm: bàn

bạc thông qua các phương hướng hoạt động của Hội, tài chính của Hội và bàu

ra  ban chấp hành của Hội

.6.6 Ban chấp hành hội:

– Ban chấp hành của hội là do đại hội hội viên bầu ra, có số ủy viên không dưới

19 người và không quá 25 vị.

-.BCH phải chịu trách nhiệm trước Hội giải quyết mọi công việc giữa 2 nhiệm kỳ

đại hội, có quyền bổ sung và bãi nhiệm thành viên BCH.

– BCH hội bầu ra 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch 1 tổng thư ký và 1 thủ quỹ. Ngoài ra

còn thành lập các ban như: Tài chính, kinh tế, thông tin , phát triển và giáo dục.

–  Chủ tịch và phó chủ tịch có quyền đại diện cho Hội và làm việc độc lập. Những

ủy viên BCH còn lại có thể đại diện cho Hội khi có giấy ủy quyền của Chủ tịch và

phó chủ tịch.

– Ban chấp hành họp định kỳ mỗi quý. – BCH sẽ bỏ phiếu xem xét năng lực, mức

độ  tín nhiệm các chức vụ đã bàu ra sau mỗi 2 năm.

6.7 Thường vụ BCH: nhiều nhất là 11 vị gồm cả chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư

ký và thủ quỹ.Thường vụ BCH giải quyết mọi công việc phát sinh, khẩn mà chưa

triệu tập được BCH theo cuộc họp định kỳ

Điều 7 Tài chính của Hội:

7.1  Ngoài hội phí và tiền tài trợ của các nhà hảo tâm, Hội sẽ xin tài trợ của các

tổ chức chính phủ cũng như phi chính phủ của cả hai nhà nước cho những dự

án cụ thể.

7.2  BCH lên kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức các hoạt động gây quỹ cho

Hội.

7.3 Chi tiêu:

– Chi phiếu phải có 2 chữ ký trong 3 người đăng ký tài khoản tại ngân hàng .

– Mọi chi tiêu lớn phải dựa vào kế hoạch của hội quy định.

Điều 8: Nhiệm vụ Ban chấp hành:

8.1 Nhiệm vụ của chủ tịch:

– Chủ tịch chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức và điều hành mọi hoạt động của

hội.                             – Mọi quyết định phải tuân theo đúng điều lệ của hội.

– Đại diện cho tổ chức hội về công tác đối nội và đối ngoại.

– Đối phó với những khó khăn và những trường hợp phát sinh xẩy ra.

– Chủ tọa các phiên họp của BCH và hội nghị toàn thể của hộ.

8.2 Nhiệm vụ của phó chủ tịch:

– Phó chủ tịch phải giữ một nhiệm vụ chủ chốt trong BCH và hỗ trợ cho chủ tịch.

– Thay thế chủ tịch khi cần hoặc chủ tịch đi vắng.

8.3 Nhiệm vụ của tổng thư ký:

– Phụ trách thư tín,thông tin liên lạc và phổ biến tin tức về tổ chức

– Chuẩn bị các phiên họp của BCH: mời họp, sửa soạn chương trình nghị sự

cùng với chủ tịch, chuẩn bị các tài liệu, ghi biên bản và nghị quyết của các buổi

họp .                                                                   – Lưu giữ giấy tờ sổ sách lập hồ

sơ biên bản.

8.4 Nhiệm vụ của thủ quỹ:

– Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm về mặt tài chính của hội, giữ sổ sách, chứng

từ kế toán, thanh quyết  toán các hóa đơn thu, chi theo nguyên tắc tài vụ, đảm

bảo ngân sách của hội được chi tiêu một các chính đáng.

– Xây dựng kế hoạch thu, chi, giải trình rõ ràng cho BCH biết để có quyết định khi

cần.

– Giao thiệp với ngân hàng, ký các chi phiếu cùng với một trong 2 người có đăng

ký chữ ký tại ngân hàng và lưu giữ chứng từ kế toán cho mỗi kỳ báo cáo tài

chính với hội và với cấp  trên (Accountant, Company House).

– Giữ sổ sách chi phiếu cho đến hết nhiệm kỳ ( trừ trường hợp đột xuất khác )

Điều 9 Khen thưởng và kỷ luật :

9.1 Khen thưởng: Hàng năm BCH họp xét đề nghị khen thưởng các cá nhân và

tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng hội, tích cực vận động và đóng

góp ủng hộ gây quỹ hội.

9.2 Kỷ luật: Mọi hành vi vi phạm điều lệ hội, vi phạm pháp luật có tính hình

sự gây mất đoàn kết, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của hội …đều bị kỷ luật tùy

theo mức độ vi phạm nặng hay nhẹ mà phê bình, cảnh cáo đến mời ra khỏi tổ

chức hội.

Điều 10  Giải thể Hội : Chỉ có Đại hội hội viên thường kỳ hoặc bất thường với đại

đa số đại biểu có mặt mới quyết định được việc giải thể của Hội.

  • BẢN ĐIỀU LỆ NÀY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ 8 CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH TỔ CHỨC NGÀY 08-04-2018 TẠI LONDON.