Friday, November 15, 2019

Vũ kim Thanh vẽ tranh sơn dầu (Oil painting )