Nhà Bát Tràng được giải nhất

Bat Trang House, Bat Trang, Vietnam

https://www.wallpaper.com/architecture/wallpaper-design-awards-2021-best-private-house#0_pic_0Bat Trang House named Best New Private House: Wallpaper* Design Awards 2021

Leave a Reply