Mỏ kim cương Diavik, Canada

Check Also

Cách người Mỹ làm đường. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ