Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ của các thành viên trong hội

Ban quản trị website của Hội vauk.org:

Ông Lương Sơn Thành
Tel: 07903 319002
Email:[email protected]

Ông Chuân Và Chung
Tel: 07553 605407
Email:[email protected]

Ông Vũ Kim Thanh
Tel: 0208 308 0762
Email: [email protected]

Ông Lưu Nguyễn

Email :[email protected]

Tel :0208 646 1578

Nếu bạn muốn biết thông tin và điều lệ chung của hội, xin gửi thư về địa chỉ hành chính của hội: [email protected]

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.