Saturday, August 15, 2020

Lễ kỷ niệm 2/9/2019 của ĐSQ Việt Nam tại London