Điều lệ năm 2014 của Hội

 Đ I Ê U   L Ệ

             HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

CÓ   6   CHƯƠNG                   và                       22    ĐIỀU

  CHƯƠNG I    :   NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1      Tên của hội    :       HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

Tên tiếng Anh   :   VIETNAMESE ASOCIATION IN THE

Viết tắt  :                VAUK   .

Điều 2      Tôn chỉ và mục đích của hội    .

 1. Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức duy nhất , đại diện cho người Việt Nam đang sống , làm việc tại Anh . Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam , không phân biệt thành phần , đẳng cấp , tôn giáo , nghề nghiệp .
 2. VAUK là một tổ chức từ thiện , không vụ lợi , phi chính trị , độc lập  và tự quản .
 3. Tăng cường tình tương thân , tương ái , đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh , tương trợ , động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại .
 4. Tăng cường thông tin lien lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc , hướng về quê hương , thông hiểu tình hình thực tế của đất nước , động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước .
 5. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh , góp phần làm cho quan hệ văn hóa , kinh tế của hai nước cùng phát triển

       CHƯƠNG II   :   CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 3     Điều kiện gia nhập hội  .

Tất cả mọi người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên , sống hợp pháp tại Anh tự giác tán thành bảnĐiều lệ này , đều có quyền tham gia hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh .

Điều 4      Tư cách pháp nhân và trụ sở của hội  .

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức độc lập , tự quản . Có đăng cách pháp nhân đúng pháp luật và có trụ     trụ             sở tại London .

Điều 5      Cơ cấu .

 1.  VAUK hoạt động theo nguyên tắc dân chủ , bình đăng , dân chủ , tập trung . Mọi hoạt động

của hội đều vì lợi ích chung của hội .

 1. Toàn Vương quốc Anh có ban chấp hành hội , ngoài ra còn có các chi hội ở mỗi tỉnh , chịu sự chỉ đạo chung của BCH hội , thống nhất chủ trương và hành động , tiện cho giao lưu , sinh hoạt .

Điều 6      Ban chấp hành hội .

 1. Ban chấp hành của hội là do đại hội bầu ra , tùy tình hình hoạt động và phát triển của hội cũng như điều kiện và thời gian để tổ chức đại hội sao cho phù hợp .
 2. BCH có số ủy viên không dưới 9 người và không quá 15 vị .
 3. BCH phải chịu trách nhiệm trước hội , giải quyết mọi công việc của hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội và có quyền bổ sung và bãi nhiệm thành viên BCH .
 4. BCH hội gồm  :  1 chủ tịch , 2 phó chủ tịch ( nếu ủy viên BCH trên 11 người ) , 1 tổng thư ký và 1 thủ quỹ ( 5 vị này là thường vụ BCH giải quyết mọi công việc phát sinh , khẩn mà chưa triệu tập được BCH theo cuộc họp định kỳ ) . Ngoài ra còn thành lập các ban như : Tài chính , kinh tế , thông tin , phát triển và giáo dục  . Phù hợp với các ủy viên được phân công phụ trách hợp năng lực , từng vùng , tiện cho giao lưu với hội viên của hội và hoạt động đều của BCH .
 5. Ban chấp hành họp định kỳ 1 lần /quý ( vào thứ bẩy của tuần cuối cùng của mỗi quý ) .

Điều 7      Nhiệm vụ của hội  .

 1. Động viên mọi thành viên giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc , giữ gìn tiếng Việt , tôn trọng và thực thi đúng pháp luật của nước sở tại .
 2. Tương thân , tương ái , làm tốt công tác từ thiện .
 3. Quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các hội bạn trong và ngoài nước .
 4. Có kế hoạch phát triển mở rộng hội lớn mạnh về mọi mặt : tổ chức hội đoàn cho phù hợp với đặc tính của mỗi tổ chức như : hội phụ nữ , hội người cao tuổi , câu lạc bộ thanh , thiếu niên .
 5. Hướng về quê hương đất nước , thông qua sự liên lạc chặt chẽ với đại sứ quán Việt Nam tại Anh và ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Điều 8       Chấp hành tốt mọi chính sách và luật pháp của nước sở tại .

Điều 9       Tôn trọng và giữ bí mật thông tin của cá nhân và tập thể .

Điều 10      Tổ chức hội luôn đối xử tôn trọng với mọi người , bình đẳng giới tính , chống phân biệt .

Điều 11      Mọi sự sửa đổi và bổ sung điều lệ phải được thông qua đại hội với 2/3 số hội viên có mặt

tán thành .

CHƯƠNG III  :  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN .

Điều 12     Trách nhiệm của hội viên .

 1. Mọi hội viên đều có bổn phận tôn trọng và thực hiện bản điều lệ đã được đại hội thông qua .
 2. Mọi hội viên đều có trách nhiệm vận động mọi người Việt Nam sống tại Anh cùng tham gia đoàn kết và xây dựng hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh ngày càng lớn mạnh và phát triển để cùng hướng về quê hương đất nước .
 3. Mọi hội viên đều có trách nhiệm đóng hội phí hàng năm .
 4. Mọi hội viên đều có trách nhiệm thông báo những thông tin cá nhân khi có sự thay đổi như : thay đổi địa chỉ nơi ở , số điện thoại liên lạc .

Điều 13      Quyền lợi của hội viên .

 1. Mọi hội viên đều có quyền tham gia sinh hoạt , hội họp , phát biểu bày tỏ tâm tư , nguyện vọng của mình để xây dựng hội .
 2. Mọi hội viên đều có quyền kiến nghị lên BCH hoặc đến đại hội khi những ý kiến của mình chưa được giải quyết thỏa đáng .
 3. Mọi hội viên đều có quyền tham dự đại hội được đề cử , ứng cử và bỏ phiếu bầu cử BCH mới .
 4. Mọi hội viên đều có quyền được hưởng quy chế miễn thị thực khi về Việt Nam ( theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam ) .
 5. Mọi hội viên đều có quyền nhận được sự động viên , thăm hỏi của tổ chức hội khi bị ốm đau , gặp tai nạn ( tùy từng khu vực và hoàn cảnh thực tế ) .

          CHƯƠNG IV   :   TÀI CHÍNH CỦA HỘI .

Điều 14        Hội phí  : Hội viên đóng hội phí hàng năm là £15 bảng Anh cho cá nhân và £20 bảng

Anh cho gia đình ( hai vợ chồng và con dưới 18 tuổi ) .

Điều 15        Gây quỹ :  Hàng năm BCH có kế hoạch vận động quyên góp , tổ chức các hoạt động cụ

thể để gây quỹ cho hội .

Điều 16        Chi tiêu :

 1. Chi phiếu phải có 2 chữ ký trong 3 người đăng ký tài khoản tại ngân hàng .
 2.  Mọi chi tiêu lớn phải dựa vào kế hoạch của hội quy định .

         CHƯƠNG V   :  TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH .

Điều 17          Nhiệm vụ của chủ tịch  :

 1. Chủ tịch chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức và điều hành mọi hoạt động của hội .
 2. Mọi quyết định phải tuân theo đúng điều lệ của hội .
 3. Đại diện cho tổ chức hội về công tác đối nội và đối ngoại  .
 4. Đối phó với những khó khăn và những trường hợp phát sinh xẩy ra .
 5. Chủ tọa các phiên họp của BCH và hội nghị toàn thể của hộ

Điều 18          Nhiệm vụ của phó chủ tịch .

1)    Phó chủ tịch phải giữ một nhiệm vụ chủ chốt trong BCH và hỗ trợ cho chủ tịch .

2)   Thay thế chủ tịch khi cần hoặc chủ tịch đi vắng .

Điều 19          Nhiệm vụ của tổng thư ký  :

 1. Phụ trách thư tín , thông tin liên lạc và phổ biến tin tức về tổ chức .
 2. Chuẩn bị các phiên họp của BCH : mời họp , sửa soạn chương trình nghị sự cùng với chủ tịch , chuẩn bị các tài liệu , ghi biên bản và nghị quyết của các buổi họp .
 3. Lưu giữ giấy tờ , sổ sách , lập hồ sơ biên bản và giữ con dấu của hội .

Điều 20           Nhiệm vụ của thủ quỹ  :

 1. Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm về mặt tài chính của hội , giữ sổ sách , chứng từ kế toán , thanh  quyết toán các hóa đơn thu , chi theo nguyên tắc tài vụ , đảm bảo ngân sách của hội được chi tiêu một các chính đáng .
 2. Xây dựng kế hoạch thu , chi , giải trình rõ rang cho BCH biết để có quyết định khi cần
 3. Giao thiệp với ngân hàng , ký các chi phiếu cùng với một trong 2 người có đăng ký chữ ký tại ngân hàng và lưu giữ chứng từ kế toán cho mỗi kỳ báo cáo tài chính với hội và với cấp trên ( Accountant , Company House ) .
 4. Giữ sổ sách chi phiếu cho đến hết nhiệm kỳ ( trừ trường hợp đột xuất khác )

       CHƯƠNG  VI   :   KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT   .

Điều 21             Khen thưởng  :

Hàng năm BCH họp xét đề nghị khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong công tác xây      dựng hội , tích cực vận động và đóng góp ủng hộ gây quỹ hội .

Điều 22              Kỷ luật  :

Mọi hành vi vi phạm điều lệ hội , vi phạm pháp luật có tính hình sự gây mất đoàn kết , gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của hội …đều bị kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm nặng hay nhẹ mà phê bình , cảnh cáo đến mời ra khỏi tổ chức hội .

Bản điều lệ của tổ chức hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh gồm có 6 chương và 22 điều .

 đã được đại hội thông qua tại đại hội lần thứ 7 , năm 2011.

Check Also

Điều lệ Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh

Điều 1.  Tên và trụ sở của Hội 1.1 Tên của hội bằng tiếng Việt: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *