Thông tin Liên hệ

Ban thư ký Hội

Ms Anh Đào Carrick
Tel: 07490130207
Email: anhcarrick@googlemail.com

Ms Bùi Thị Ngọc Thúy
Tel: 07763365245
Email: ngocthuy412@gmail.com

Ban quản trị website của Hội

Ông Chuân Và Chung
Tel: 07553 605407
Email:cvc@neonclaws.com

Ông Vũ Kim Thanh
Tel: 0208 308 0762
Email: vktlondon@yahoo.co.uk

Ông Trần Xuân Thái
Tel: 0208 308 0762
Email: tranxuanthai.vietnam@gmail.com

 Google Map