Monday, December 17, 2018

Bản Điều lệ Hội Người Việt Nam tại Anh


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

BẢN ĐIỀU LỆ: Hội người Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh

 

 

 

BẢN ĐIỀU LỆ: Hội người Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh

 

Hội người Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh là một tổ chức không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản.  Hội được thành lập nhằm mục đích kết hợp những người Việt Nam sinh sống tại Liên hiệp Vương quốc Anh để tạo sự đoàn kết trong tinh thần tương thân, tương ái và tượng trợ.

 

I- Điều khỏan chung:

 

1.       Tên hội là "Hội người Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh".

2.       Tôn chỉ và mục đích của Hội:

·         Tăng cường đoàn kết và hiểu lẫn nhau giữa ngườI Việt Nam tại Anh

·         Tăng cường tình tương thân, tương trợ, động viên, giúp nhau để giải quyết những khó khăn, thắc mắc và nguyện vọng của kiều bào.

·         Thắt chặt quan hệ giữa Đại Sứ Quán Việt Nam và Hội, với nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vớI Ủy ban NgườI Việt Nam ở nước ngoài, với các hội bạn va ngòai nước về những việc liên quan đến tổ chức Hội và cá nhân hộI viên theo tôn chỉ và mục đích của Hội .

·         Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, tạo mọi thuận lợi để mọi ngườI Việt Nam ở Liên Hiêp Vương quốc Anh có thể đòng góp phần hữu hiệu vào việc xây dựng đất nước.

·         Thắt chặt tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên hiệp Vương quốc Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế giữa hai nước phát triển.

3.       Tất cả ngườI Việt Nam – không phân biệt gốc gác từ đâu tới, không phân biệt tín ngưỡng, thành phần xã hội trước kia và hiện nay- đều có thể gia nhập Hội, miễn là có tinh thần dân tộc và có lòng gắn bó với quê hương đất nước Việt Nam và đồng tình với bản điều lệ này. Tuổi quy định là từ 17 trở lên.

4.       Trụ sở của Hội đặt tại Luân Đôn

 

II- Cơ cấu, tổ chức:

 

1.       Tổ chức của Hội sẽ gồm những chi hội và phân hội, thực thi các chính sách dưới sự chỉ đạo của ban chấp hành.

2.       Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu ra, nhiệm kỳ 2 năm và thành viên của ban chấp hành có quyền ứng cử lại. Ban Chấp hành chịu trách nhiệm trước Hội, điều hành để giải quyết mọi công việc của Hội.

3.       Hội họat động theo nguyên tắc dân chủ và bình đẳng. Ban chấp hành Hội gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ và các Ủy viên phụ trách các phần việc cụ thể của Hội.

·         Chủ tịch và ban chấp hành có trách nhiệm điều hành và đưa ra đường lối, chiến lược của Hội, có trách nhiệm cố vấn giúp thư ký, phó thư ký điều hành giải quyết các vấn đề của Hội.

·         Phó Chủ tịch là người thay thế Chủ tịch khi cần thiết và có trách nhiệm cố vấn trong ban chấp hành.

·         Thư ký là người điều hành giải quyết mọi vấn đề của Hội theo quyết định tập thể của ban chấp hành, và thông báo đến các hội viên mọi quyết định của HộI và của ban chấp hành.

·         Thủ quỹ là người đặc trách các việc thu, chi tài chính. Các khỏan thu, chi phải theo các quy định của Hội và theo các quyết định của ban chấp hành.

·         Các ủy viên đặc trách một phần việc do ban chấp hành ủy nhiệm và có trách nhiệm đôn đốc thực hiên công việc đó.

 

III- Tài chính Hội do hội viên đóng góp và quyên góp từ các nhà tài trợ hoặc các hội viên hảo tâm và từ các họat động gây quỹ khác của Hội.

 

IV- Trách nhiệm và quyền lợi:

 

1.       Trách nhiệm: Thực hiện các tôn chỉ để thực hiện được mục đích của Hội. Hội viên phải đóng hội phí hàng năm vào tài khoản của Hội theo quy định là £10 cho cá nhân và £12 cho một gia đình.

2.       Quyền lợi: Được thu nhận những thông tin mới nhất về đất nước Việt Nam, về các chính sách mới nhất có liên quan đến Kiều bào tại nước ngoài. Được hưởng tình thân ái, tương hỗ lẫn nhau, được sinh họat trong một tập thể đoàn kết, có tinh thần dân tộc và cùng lòng gắn bó với quê hương đất nước Việt Nam.

 

 V– Phương thức họat động

 

1.       Toàn Hội cứ 6 tháng gặp mặt chung một lần và hội nghi thường lệ mỗi năm họp một lần, có thể kết hợp với ngày lễ, để kiểm điểm và bổ sung phương hướng hoạt động.

2.       Mọi sửa đổi và bổ sung bản điều lệ phải được thông qua tại Đại hội, có đa số hội viên có mặt tán thành.

3.       Ban chấp hành mỗi ba tháng họp một lần để giải quyết các vấn đề thông thường.

————————————————–

Check Also

Hình ảnh đêm Halloween tại London của Ct Galaxy Thiên Hà năm 2018.

Hình ảnh đêm Halloween tại London của CT Galaxy Thiên Hà năm 2018. Một chương …